We explore opportunities

05.09.2017 - Kasvua kansainvälistymistä - kohderyhmänä alihankkijayritykset – Suomi100 lupauksemme lunastaminen käynnistyy 4.9.2017

Tervehdys alihankintayrittäjä!

Valtioneuvosto hyväksyi 3.8.2017 Osuuskunta Viexpon Suomi100 lupauksen osaksi osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Haluamme yhdessä alueen yritysten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa myötävaikuttaa siihen, että Suomi ja Pohjanmaan maakunnat ovat elinvoimaisia ja vahvasti kehittyviä myös tulevaisuudessa. Lupauksemme on osa laajempaa kokonaisuutta ViexpoSkandi – Luonnollinen yhteytesi Skandinaviaan. Käynnistämme lupauksen lunastamisen 4.9.2017, tiedotustilaisuus on 13.9.2017 klo 18.00 ja 12.12.2017 kerromme tuloksista ja jatkotoimista.

Suomi100 - Katse 100 pohjalaiseen alihankkijaan ja Skandinaviaan

Satavuotiaan Suomen kunniaksi haluamme kohdistaa toimemme erityisesti teihin, alihankkijoihin. Lupauksen taustalla on kevään 2017 pk-yritysbarometri, jonka mukaan ainoastaan noin viidenneksellä pk-yrityksistä on toimintaa ulkomailla, ja näistä reilulla puolella on suoraa vientitoimintaa. Hallituksen tavoitteena on kaksinkertaistaa pk-yritysten vienti vuoteen 2020 mennessä. Osuuskunta Viexpo haluaa osaltaan olla vahvasti mukana näissä talkoissa.

100-vuotisen Suomen alihankkija-pk-yritykset tarvitsevat kaiken mahdollisen huomion- niihin kohdistuvat suuret odotukset hyvinvoinnin turvaamisessa jatkossakin. Viexpon tavoitteena onkin kannustaa suomalaisia, erityisesti Pohjanmaan maakunnissa sijaitsevia teollisuuden alihankkijoina toimivia yrityksiä vientiin tai vahvistamaan jo käynnissä olevaa kansainvälistä toimintaansa. Teistä osa toimii kaupunkiseudulla mutta, moni pienimmissä kunnissa ollen niissä merkittäviä työllistäjiä. Monella teistä voi olla myös sukupolven- ja tai omistajavaihdos edessä ja uuden omistajan myötä kasvua haetaan kenties juuri kansainvälistymisen kautta. Kansainvälistymisen voimistumisen myötä pk-yritykset tulevat houkuttelevimmiksi myös korkeakoulutetuille nuorille, jotka nyt usein suuntaavat alueeltamme pääkaupunkiseudulle ja ulkomaille. Jo nyt työvoimapula on alueellamme todellisuutta ja vahvistamalla teitä, alihankkijoita pyrimme vaikuttamaan tähän kehitykseen ja luomaan eri tasoisia työpaikkoja maakuntiin.

Kohdemarkkina-alueena hankkeessa on erityisesti Skandinavia, joka on lähimarkkina-alueena luonnollinen portti monen suomalaisen pk-yrityksen kansainvälistymiseen. Skandinavian, erityisesti Ruotsin merkitys ensimmäisenä vientimarkkinana alihankintayrityksille on edelleen erittäin suuri.

Win-Win - molemmat hyötyvät alihankkija ja päämies

Tiedämme, että Pohjanmaan maakunnissa on paljon kasvupotentiaalia. Kasvua ei kuitenkaan aina, eri syistä johtuen, tavoitella tai kynnystä vientimarkkinoille astumisesta pidetään liian korkeana. Nyt kohderyhmäksi valitsemamme alihankkijoina toimivat pk-yritykset ovat usein riippuvaisia yhdestä tai muutamasta asiakasyrityksestä. Lupauksemme avulla haluamme omalta osaltamme rohkaista yrityksiä kasvattamaan tai vahvistamaan asiakaspohjaa myös kansainvälisillä markkinoilla. Kun pk-yrityksellä on useampi asiakasyritys useammalla markkinalla, se on vähemmän haavoittuva talouden laskusuhdanteiden aikana. Myös päämiehet hyötyvät alihankkijaverkostonsa kansainvälistymisestä. Alihankkijat tuovat kansainvälistyessään mukanaan uusia innovaatioita ja niiden osaamispääoma kasvaa ja näin ne vahvistavat koko järjestelmätoimitusketjun osaamisen tasoa. Hyöty on molemminpuolinen.

Olemme pyytäneet isoja veturiyrityksiä tukemaan lupauksemme toteuttamista. Wärtsilä Finland Oy kiteytti viestinsä erinomaisesti:

”Wärtsilän näkökulmasta on tärkeää, että alihankkijat laajentavat asiakaskuntaansa eivätkä nojaa toimintaansa yhden ison asiakkaan varaan. Silloin kasvulle on olemassa vakaa taloudellinen pohja ja suhdanneherkkyys vähenee.
Eri asiakkailla on eri vaatimuksia, ja sen kautta toimittajien oma osaaminen ja tietämys kasvavat jatkuvasti. Tällöin pystytään esimerkiksi hyödyntämään omaa sertifiointia ja prosessikehitystä entistä tehokkaammin. Asiakkaiden kansainvälisiä markkinoita seuraamalla trendien ennustaminen ja ymmärtäminen helpottuu, mistä on hyötyä strategisessa päätöksenteossa. Logistiikkapuolella seudun yritykset voivat saada etuja vilkkaammasta materiaalivirrasta.”

Lupauksen lunastaminen alkaa yrityskäynneistä

Osuuskunta Viexpo on jo tiedottanut hankkeesta osalle Pohjanmaan maakuntien veturiyrityksiä ja nyt lähestymme myös heitä vielä laajemmin. Mukaan haastamamme veturiyritykset edustavat Pohjanmaan maakuntien pääklustereita (metalli, energia ja cleantech, biotalous, elintarvike, puu- ja rakennus, kulkuneuvo, maa- ja metsäteollisuuskone, vene). Viexposta lähestymme 100 alihankintayritystä, jotka edustavat pääosin edm. toimialoilla toimivia alihankkijoita. Yritystapaamiset ajoittuvat syyskuu-marraskuu väliselle ajalle.

Yritystapaamisessa käymme keskustellen läpi yrityksen nykytilannetta ja tavoitteita. Tavoitteena on vahvistaa yrityksen toimintaa ja saada kullekin yksi potentiaalinen asiakaskontakti Skandinavian markkinoilta. Yrityksen kanssa yhdessä määritetään kriteerit, joiden perusteella Viexpo lähtee kartoittamaan potentiaalista asiakasta yritykselle. Lupauksen sisältö sovitaan ja tehtävä aikataulutetaan yhdessä yrittäjän kanssa. Tapaamisen myötä käynnistämme mahdollisen yhteistyön pk-yrityksen kanssa tavoitteena toimia yrityksen rinnalla kansainvälistymispolun eri vaiheissa.

Lupauksen toteutumista seurataan säännöllisesti. Yrityskäynnit ovat rakenteeltaan yhtäläisiä, jotta saamme talteen ajankohtaisen tiedon kansainvälistymisen haasteista, esteistä ja mahdollisista uusista avauksista ja ehdotuksi kuinka yritysten palvelukokonaisuutta voidaan edelleen parantaa. Kaiken tämän dokumentoimme huolella Vaasan yliopiston kanssa suunnittelun alla olevan vuotuisen viennin tila- analyysin pohjaksi. Luonnollisesti teemme yhteistyötä alueen muiden yrityspalveluorganisaatioiden kanssa.

Mihin lupauksemme johti- kuinka kerromme siitä

Teidän 100 pohjalaisen alihankintayrityksen tapaaminen on arvokasta aikana, jolloin taloutemme on nousuvireistä Pohjanmaan maakunnan yritysten toimiessa vahvoina viennin vetureina. Juuri nyt on mahdollisuus auttaa teitä alihankkijayrityksiä hallitun kasvun tielle kansainvälistymisen myötä. Samalla saamme tietoa siitä, mitkä ovat kansainvälistymisen mahdolliset esteet, joihin voimme jatkossa pureutua. Joulukuussa lupauksemme mukaisesti kerromme miten onnistuimme, yhdessä teidän kanssanne. Kutsumme mukaan päämiehet kuulemaan viestiä ja keskustelemaan yhdessä alihankkijoiden kanssa paikan päällä. Tämä tilaisuus on 12.12.2017 – laita jo päivämäärä kalenteriisi.

********************************************************************************************************

Olemme sinuun pian yhteydessä. Voit itsekin ilmoittautua mukaan. Soitto meille Viexpoon kelle tahansa riittää. Lisätietoja kokonaisuudesta antavat toimitusjohtaja Marja-Riitta Vest (puh. 0405396695) ja Senior International Business Advisor Kristian Schrey (puh. 0505728253).